Pogoji uporabe

Aktivno sodelovanje uporabnikov

Nogomania.si spodbuja k aktivnosti uporabnikov z dodajanjem video vsebin ter komentarjev na zidu. Želimo, da uporabnik doda svojo noto sami spletni strani in širi znanje in poglede s sveta športa. Pri tem pa uporabnike naprošamo, da se držijo osnovnih pravil lepega obnašanja.

Prepovedani so komentarji z žaljivo vsebino, kakršnokoli nestrpnost do ljudi z drugačnimi pogledi ter nagovarjanje k takšnemu dejanju. Prav tako so prepovedni komentarji s komercialno promocijo.

Kršitelji zgoraj omenjena kodeksa bodo v primeru kršitev prejeli opozorilo. Nogomania.si si pridružuje pravico izbrisa komentarja, video vsebin ter v skrajnem primeru tudi zaprtje uporabniškega računa.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu nogomania.si in podstraneh so informativne narave. Podatki in informacije, ki so dosegljivi na spletnem mestu nogomania.si se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila. Ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletnem mestu, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik, zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Na spletni strani uporabljamo povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod našim nadzorom. Ne odgovarjamo in ne prevzemamo odgovornosti za informacije ali gradiva, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb.

Nogomania.si tudi ne prevzema odgovornosti za komentarje in video vsebine uporabnikov spletnega mesta.

Pridržujemo si pravico do spremembe vseh vsebin in cen brez predhodnega opozorila.
Lajkaj nas na Facebooku!
Zapri